Help with Search courses

Cách thức phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng

Các biện pháp phòng ngừa tội phạm trong chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở những vụ án thực tế có đánh giá đầy đủ, toàn diện tình hình tội phạm đã xảy ra trong lĩnh vực ngân hàng và dự báo tình hình tội phạm sẽ xảy ra và xuất phát từ nguyên nhân của tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng để ngăn ngừa sự hình thành cũng như loại trừ dần nguyên nhân của tội phạm.


An toàn kho quỹ và kỹ năng nhận biết tiền thật, tiền giả

Trong hoạt động ngân quỹ với khối lượng tài sản cần bảo quản, luân chuyển lớn, nhiều tài sản dễ có nguy cơ rủi ro cao. Rủi ro trước hết xuất phát từ hệ thống kiểm soát nội bộ được xây dựng quá lỏng lẻo hoặc quá phức tạp, nhất là các vấn đề liên quan đến việc phân định trách nhiệm, quyền hạn giữa các bộ phận không rõ ràng, nhân viên không được đào tạo đầy đủ hoặc thường xuyên bị thay đổi...