Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Rửa tiền là quá trình che giấu các khoản lợi nhuận từ việc buôn bán các chất ma túy bị cấm hoặc hoạt động tội phạm, tạo ra vỏ bọc cho các khoản lợi nhuận này như có nguồn gốc hợp pháp ví dụ rửa tiền “bẩn” làm cho chúng trở thành tiền“sạch”.